POLITIKA INTEGROVANÉHO MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU


VALCOVŇA PROFILOV a. s. sa zaoberá delením, skladovaním a predajom plochých valcovaných výrobkov. Spoločnosť má zavedený integrovaný manažérsky systém zameraný na rozvoj a stabilitu spoločnosti, zvyšovanie spokojnosti zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán. V súlade so strategickým smerovaním a uplatňovaním etických zásad sa spoločnosť zaväzuje:


    • Poskytovať zákazníkom kvalitné výrobky, služby v zmysle ich požiadaviek a reálnych očakávaní, pri dodržiavaní dohodnutých termínov a vzájomne výhodných vzťahov. Spokojnosť zákazníkov je našou prioritou. Monitorovaním podnikateľského prostredia, posudzovaním rizík a príležitostí zabezpečiť konkurencieschopný a trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti.


    • Dať bezpečnosti práce najvyššiu prioritu pri plnení úloh. Hlavnú pozornosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci orientovať sa na prevenciu pred úrazmi, prijímať účinné opatrenia na znižovanie rizík a vytvárať tak bezpečnú a sociálne zodpovednú klímu pre spokojnosť zamestnancov.


    • V oblasti tvorby a ochrany životného prostredia  prijímať účinné opatrenia na  elimináciu negatívnych environmentálnych aspektov, ktoré  môžu negatívne vplývať na životné a pracovné prostredie. Zdokonaľovaním výrobných procesov znižovať spotrebu vstupných surovín, energetických médií a prispievať tak k ochrane prírodných zdrojov. Zohľadňovať environmentálne aspekty pri nákupe materiálov, energií a služieb, ako aj pri implementovaní nových technológií.


    • Zvyšovať povedomie všetkých zamestnancov ku kvalite, ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce, rozvíjaním ich spôsobilostí a schopností. Zmocniť zamestnancov, aby konali pohotovo a niesli zodpovednosť, využívajúc školenia, nástroje a motiváciu pre naplnenie cieľov spoločnosti.


    • Integráciou certifikovaných manažérskych systémov udržiavať a neustále zlepšovať efektívnosť zavedených systémov manažérstva kvality, environmentu v zmysle noriem EN ISO 9001, EN ISO 14001 a systému manažérstva laboratória podľa EN ISO/IEC 17025. Vytvárať podmienky pre dodržiavanie aplikovateľných právnych a iných požiadaviek zainteresovaných strán.

 

    • Vykonávať mechanické skúšky kovových materiálov nestranne a dôveryhodne. Spôsobilosť laboratória preukazovať plnením požiadaviek normy EN ISO/IEC 17025.

 

Vedenie spoločnosti zaväzuje všetkých svojich zamestnancov i zamestnancov externých dodávateľských firiem v rozsahu zmluvných dohôd k napĺňaniu uvedených zámerov a očakáva ich plnú angažovanosť.

 

Bočiar, dňa 10.3.2022

Ing. Jozef Maceášik
Podpredseda predstavenstva 

 

TOP