POKYNY PRE ETICKÝ KÓDEX ZAMESTNANCOM VALCOVŇA PROFILOV, A.S.

     Vedenie spoločnosti stanovilo v POR-03 Etický kódex zásady pre etické správanie sa zamestnancov a protikorupčné pravidlá vo Valcovni profilov, a.s.. Účelom kódexu je posilňovať a podporovať etické a morálne hodnoty zamestnancov pri výkone svojich pracovných povinností vo vzťahu k zákazníkom, dodávateľom, kolegom, partnerom a k ostatným zainteresovaným stranám. Spoločnosť sa zaviazala k tomu, aby vykonávala podnikateľskú činnosť etickým a zákonným spôsobom. Pri plnení povinností musíme vždy konať v najlepšom záujme spoločnosti a upriamovať úsilie v práci na dosahovanie obchodných cieľov spoločnosti a vyvarovať sa správaniu, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno alebo obchodné postavenie spoločnosti.

     Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť riaditeľovi spoločnosti*:

a) prípady konfliktu záujmov a podozrenia z konfliktu záujmov;

b) ak nie je možné vyhnúť sa konfliktu záujmov alebo predchádzať takým situáciám, ktoré môžu vyvolať podozrenie z konfliktu záujmov;

c) ak je požiadaný alebo nútený, aby konal v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo internými predpismi alebo spôsobom, ktorý predstavuje zneužitie pracovného zaradenia;

d) zistenia alebo podozrenia z podvodného alebo korupčného konania, poskytnutie alebo prijatie úplatku;

e) vulgárne útoky smerujúce voči jeho osobe, zamestnávateľovi alebo iným zamestnancom;

f) ponuku akejkoľvek výhody, ktorá by mohla mať nežiaduci vplyv na jeho rozhodovanie;

g) zistenia straty, zneužívania alebo poškodzovania majetku zamestnávateľa;

h) zistenia neefektívneho alebo neekonomického využívania finančných prostriedkov zamestnávateľa;

i) prípady akýchkoľvek nekalých praktík na pracovisku, protispoločenskej činnosti;

j) akékoľvek iné konania v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

* Splnenie oznamovacej povinnosti nesmie zamestnancovi spôsobiť akúkoľvek ujmu. Oznámenia prvotne preverí riaditeľ spoločnosti, ktorý následne poverí prešetrovaním nezainteresovanú osobu, pričom musí byť zabezpečená ochrana osobných údajov v zmysle Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z.

     Ak existuje podozrenie na neetické, nelegálne správanie alebo na porušenie Etického kódexu je potrebné, aby zamestnanec takéto správanie bez zbytočného odkladu nahlásil. Za týmto účelom spoločnosť zriadila viaceré možnosti pre nahlasovanie podnetov, prípadov podozrení na neetické a nelegálne správanie sa:

 
ETICKÁ LINKA pre oznamovanie, vyjadrenie obáv z protikorupčného správania,
porušenia etického kódexu a pre iné podnety zamestnancov, dodávateľov,
zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán.
 

Oznámenie je možné podať akýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

  • Telefonicky: +421 905 702 521
  • E-mailom: pripomienky@valpro.sk
  • Zaslaním listovej zásielky na:  Valcovňa profilov, a.s., Rozvojová 2, 04011 Košice

a označiť nápisom: „Etická linka“

     Tok podaných oznámení (vyjadrených obáv) je nastavený tak, aby všetky oznámenia boli smerované výlučne na riaditeľa spoločnosti, ktorý ako konateľ zabezpečuje dohľad nad dodržiavaním protikorupčných predpisov, pravidiel a zabezpečí preskúmanie oznámenia.

 

Bočiar, 20.5.2022


Ing. Jozef Maceášik
Riaditeľ spoločnosti
Valcovňa profilov, a.s.

Formulár bol úspešne odoslaný. Ak ste uviedli aj spätný kontakt, budeme Vás o riešení Vášho podnetu informovať.
TOP