VÍZIA SPOLOČNOSTI

Byť uznávaným a spoľahlivým partnerom, so zreteľom na spokojnosť zákazníkov, zamestnancov, akcionárov a dosahovať tak dlhodobú finančnú stabilitu spoločnosti.

STRATÉGIA SPOLOČNOSTI

Základným strategickým smerovaním spoločnosti je prinášať zákazníkom kvalitné a spoľahlivé služby ohľadne delenia a skladovania plochých valcovaných výrobkov, so stabilným podielom na trhu, ktoré zabezpečia spokojnosť zainteresovaných strán a ekonomicky efektívnu spoločnosť. 
 

Naša stratégia je založená na nasledujúcich pilieroch:

Kvalita a zákazníci 
    • Kvalita výrobkov, včasné plnenie termínov a flexibilita dodávaných služieb.
    • Byť popredným procesorom v oblasti delenia hutných materiálov.
    • Budovanie a udržiavanie trvalej základne zákazníkov na základe partnerstiev.
    • Udržanie pozície hlavného dodávateľa pre kľúčových zákazníkov.
    • Udržiavanie a zlepšovanie zavedených manažérskych systémov kvality a environmentu podľa noriem EN ISO 9001 a EN ISO 14001.
    • Implementovať požiadavky dodávateľov v automobilovom priemysle splnením požiadaviek normy IATF 16949.


Bezpečnosť a hygiena práce
    • Bezpečnosť zamestnancov je na prvom mieste. 
    • Všetky činnosti v spoločnosti musia spĺňať bezpečnostné opatrenia.
    • Zabezpečovanie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky zariadení, strojov pravidelnými revíziami a prevenciou.
    • Udržiavanie technologickej a technickej vyspelosti zavádzaním nových moderných technológií.


Životné prostredie
    • Zodpovednosť za životné prostredie a okolia ohľadne prevádzkovania podnikateľskej činnosti.
    • Znižovanie energetickej náročnosti prevádzkovania spoločnosti.
    • Zavádzanie environmentálne šetriacich projektov pre minimalizovanie dopadov na životné prostredie.


Starostlivosť a spokojnosť zamestnancov

    • Zamestnanec je najvyššou hodnotou spoločnosti rešpektujúc jeho jedinečnosť, práva a diverzitu.
    • Byť príťažlivým zamestnávateľom pre schopných a kvalifikovaných ľudí vytváraním  nadštandardných pracovných podmienok a príjemnej pracovnej atmosféry..
    • Podporovať regionálnu zamestnanosť, zabezpečovať zvyšovanie kvalifikácie a rozvíjanie schopností a talentov

Spoločenská zodpovednosť a etické správanie 
    • Byť spoľahlivým partnerom, ktorý vystupuje a jedná čestne a férovo.
    • Dodržiavaním etických princípov spoločnosti dosahovať ekonomický úspech ako spoločensky zodpovedný podnikateľský subjekt.
    • Dodržiavanie legislatívnych, právnych a iných požiadaviek zainteresovaných strán.

 

Košice, dňa 3.8.2020

Ing. Jozef Maceášik
Podpredseda predstavenstva

 

TOP