Projekty

Názov projektu: Deliace centrum na ploché valcované výrobky určené na delenie laserom.
ITMS kód projektu: 313012I837
Hlavný cieľ projektu: Vyplnenie technologickej medzery Slovenska v oblasti výroby nových produktov - plochých valcovaných výrobkov určených na delenie laserom.
Začiatok realizácie projektu: 09/2017
Ukončenie realizácie projektu: 11/2018
Krátky opis projektu:
Projekt sa zaoberá vyplnením technologickej medzery Slovenska v oblasti výroby nových produktov - plochých valcovaných výrobkov určených na spracovanie materiálu rezaním laserom, plazmou, vodným lúčom a CNC zariadeniami u koncových užívateľov. Tiež inováciou procesu, nakoľko na Slovensku a v krajinách V4 neexistujú spoločnosti, ktoré majú technológiu zabezpečujúcu spracovanie plochých výrobkov bez prejavov zbytkových napätí v materiáli. Zostatkové napätia na plochých výrobkoch sa prejavujú až pri ich spracovaní, kedy tabuľa sa počas delenia laserom prehne, alebo skrúti, prípadne poškodí zariadenie. Zamýšľaná technológia umožní spracovanie materiálu s vyššou presnosťou vyrábaných dielov, vyššou pracovnou rýchlosťou a teda aj vyššou efektívnosťou. Zariadenia koncových spracovateľov budú môcť pracovať v automatickom režime. Na odstránenie prejavov zbytkových napätí v plochých výrobkoch existujú dve možnosti. Je to žíhanie na odstránenie napätí, čo je veľmi nákladná technológia s negatívnym dopadom na životné prostredie, alebo rovnomerná deformácia v celom priereze výrobku, čo sa dá zabezpečiť ťahovým rovnaním. Natiahnutím pásu sa zabezpečí výrazné zlepšenie geometrických charakteristík plochého pásu a tiež vyrovnanie zbytkových napätí v celom priereze pásu a teda stabilitu tvaru počas jeho spracovania na automatických zariadeniach. Vzhľadom na stupeň deformácie v ťahovej rovnačke bude potrebné zabezpečiť skúšanie materiálu pred dodávkou zákazníkovi, nakoľko môže dôjsť k zmene mechanických vlastností materiálu, čo je súčasťou projektu.  Podporou projektu bude získaná technológia, ktorá posunie Slovensko v oblasti plochých výrobkov na svetovú úroveň, čo nám umožní spoluprácu s nadnárod. spoločnosťami v automobilovom a strojárskom priemysle všeobecne. Zabezpečí konkurencieschopnosť na svetovej úrovni pri zachovaní európskych a environmentálnych a iných legislatívnych požiadaviek. Výsledné produkty budú veľmi úspešne cenovo konkurovať iným dodávateľom vzhľadom na efektívnosť výroby.

www.opii.gov.sk               www.partnerskadohoda.gov.sk                 www.opvai.sk

TOP